Ledige stillinger

Sognepræst i Bispebjerg Pastorat, Bispebjerg-Brønshøj Provsti, Københavns Stift

Stillingen som overenskomstansat sognepræst i Grundtvigs Kirke, Bispebjerg Pastorat, Bispebjerg-Brønshøj Provsti er ledig til besættelse snarest muligt.

 

Stillingen er en fuldtidsstilling, hvoraf 50% er lokalfinansieret. Den lokalfinansierede del af stillingen (50%) er tidsbegrænset til 4 år, evt. med mulighed for forlængelse. Den del af stillingen, der er finansieret af præstebevillingen, er ikke tidsbegrænset.

 

Som ny sognepræst får du et introduktionsforløb, hvor du får en mentor, der guider dig igennem i den første tid i embedet.

 

Du kan læse embedsbeskrivelsen fra menighedsrådet på Grundtvigs Kirkes hjemmeside, https://www.grundtvigskirke.dk. Her kan du læse om pastoratet og om, hvilke tanker menighedsrådet gør sig om det ledige embede.

 

Ansættelse og aflønning sker i henhold til den gældende overenskomst for akademikere i staten med tilhørende protokollat.

 

Ud over selve lønnen ydes et rådighedstillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 for en fuldtidsstilling på kr. 43.000,00 årligt. Ved deltidsansættelse vil der ske beregning af tillægget i forhold til ansættelseskvoten.

Du vil også få et særligt tillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på kr. 11.100,00 årligt for en fuldtidsstilling. Ved deltidsansættelse vil der ske beregning af tillægget i forhold til ansættelseskvoten.

Stillingen er omfattet af reglerne om Ny Løn, hvorfor det er muligt at ønske en lønforhandling.

 

Der er ikke knyttet nogen tjenestebolig til stillingen.

 

Er du endnu ikke ordineret, bedes du sende kopi af eksamenspapirer og attest fra Pastoralseminariet sammen med din ansøgning.

Hvis du indstilles til stillingen, vil der blive indhentet børneattest.

 

Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen.

 

Er du interesseret i stillingen og ønsker at sende en ansøgning, kan du kontakte menighedsrådet og provsten for at aftale et tidspunkt for en samtale, inden ansøgningsfristen udløber. Hvis du er interesseret i at se kirken, kan dette ske i kirkens åbningstid.

 

Er det første gang, du søger embede, bedes du kontakte biskoppens sekretær for at aftale et tidspunkt for en samtale med biskop Peter Skov-Jakobsen, inden menighedsrådet afholder orienteringsmøde.

 

Ansøgningen skal stiles til Kirkeministeriet, men skal sendes til biskoppen over Københavns Stift pr. mail til: KMKBH@KM.DK. Ansøgningen skal være biskoppen i hænde senest den 6. maj 2024 kl. 15:00.

 

Kontaktoplysninger menighedsrådsformand Karen-Marie Olesen, Bispebjerg Sogn
Telefon 30 25 27 68 ∙ E-mail: bsformand@gmail.com

 

Kontaktoplysninger provst Johanne Øhlenschlæger, Bispebjerg-Brønshøj Provsti
Telefon 61 62 77 11 ∙ E-mail: JOST@km.dk

 

Kontaktoplysninger Københavns Stift
Telefon 33 47 65 00 ∙ E-mail: KMKBH@KM.DK

                      

Kontaktoplysninger biskop Peter Skov-Jakobsen
v/bispesekretær Dorte Laurberg Vedel
Telefon 33 47 65 00 ∙ E-mail: KMKBH@KM.DK

 

Om os
Grundtvigs Kirke er en moderne og aktiv kirke, der lever et liv som både arkitektonisk prægnant storbykirke såvel som en lokalforankret sognekirke, med den nærhed og synlighed, det indebærer.

 

Grundtvigs Kirke har et rigt gudstjenesteliv. Højmesser, musikandagter, familiegudstjenester, skole- og institutionsgudstjenester, babysalmesangsgudstjenester, plejehjemsgudstjenester og en række særgudstjenester fordelt hen over året. Det er et ufravigeligt fortsæt til stadighed, gennem liturgisk arbejde og refleksion at reformulere det kristne budskab i tidssvarende gudstjenesteformer og fællesskaber.

 

Grundtvigs Kirke lægger i forlængelse af Grundtvigs tanker vægt på forholdet mellem skole og kirke. Dette afspejler sig i en indsats med og for skoleelever gennem bl.a. konfirmandundervisning, minikonfirmander, børneteater og gudstjenester for skoleelever.

 

Det er centralt for Grundtvigs Kirke, i forlængelse af Grundtvigs folkeoplysningstanker, at der er en aktiv foredragsvirksomhed, der lægger sig indenfor såvel det folkelige som det kristelige. Det er et erklæret mål at være en åben kirke i dialog og samklang med omverden, med den stemme vi som kirke har. Grundtvigs Kirke er og vil gerne være en synlig og aktiv spiller i lokalsamfundet, og indgår samarbejder med lokale institutioner og foreninger.

 

Grundtvigs Kirke har et flot musikliv og to meget dygtige og engagerede organister. Kirkens tre orgler anvendes alle i et væld af forskellige koncerter. Kirkens kor består af professionelle sangere, der tager del i kirkens musikliv. Musikken er således en meget vigtig del af kirkens liv og medtænkes i det liturgiske arbejde.

 

Kirkens arkitektur udgør et særligt vilkår. Der er mange andagtsøgende, studerende og turister fra hele verden, hvilket også betyder, at der er en hel del rundvisninger og også præsentationer af kirkens indhold og arbejde. Arkitekturen er også et vilkår i forhold til gudstjenesterummet. Højmessen er kirkens flagskib, men vi udnytter kirkerummets muligheder på forskellig vis i de øvrige gudstjenester. Som et mindesmærke for Grundtvig og med sin flotte tilblivelseshistorie er kirken i særlig grad forpligtet på en grundig funderet og nutidig formulering af Grundtvigs tanker.

 

Kirken er også en moderne arbejdsplads, hvor alle medarbejdere har et selvstændigt ansvar for i frugtbart samarbejde at virke for kirkens liv og vækst, samt at skabe gode arbejdsvilkår og et godt arbejdsmiljø.

Der er en dygtig medarbejderstab og et kompetent arbejdende menighedsråd.

 

Vi søger en præst, der:

·        er solidt teologisk funderet, liturgisk kyndig samt en god og erfaringsnær forkynder.

·        står i en grundtvigsk tradition.

·        kan indgå i det samarbejde, der er om kirkens traditioner i respekt for historien og den grundtvigske arv.

·        som person er et rummeligt og engageret menneske, der har lyst til og er indstillet på at tage del i og ansvar for kirkens liv gennem gode             samarbejdsevner, fællesskab og dialog både indadtil og udadtil.

·        er loyal og god præstekollega, der tænker og arbejder i og ud fra et kollegialt vi, og har lyst til og er god til at samarbejde med alle kirkens             ansatte, menighedsråd og frivillige.

·        er indstillet på, at henvendelser og kirkelige handlinger kan foregå på engelsk og/eller andre fremmedsprog.

·        vil være præst for alle uanset køn, alder, nationalitet, seksuel orientering eller livssituation.

 

Det praktiske
Bispebjerg sogn ligger i det ydre Nørrebro og har en meget bred befolkningssammensætning. Bispebjerg Hospital og Bispebjerg Kirkegård ligger i sognet. Ved kirken er der yderligere tre fuldtidsansatte præster og en hospitalspræst med en mindre tilknytning til kirken. Desuden personregisterfører/sekretær, kirketjener-kultur-kommunikationsmedarbejdere, organister, korsangere og daglig leder.

 

Du er meget velkommen til at kontakte menighedsrådets formand, Karen-Marie Olesen, tlf. 30 25 27 68, for yderligere oplysninger om stillingen.

Grundtvigs Kirke søger Kirke- og kulturmedarbejder

 

Vi søger en kirke- og kulturmedarbejder, som sammen med vores øvrige personale, kan være med til at videreudvikle Grundtvigs Kirkes arbejde – især med fokus på børn, unge og familier. 

Stillingen er på 20 timer ugentligt med ansættelse pr. 1.07.24 

 

Er det mon dig, vi søger? 

 

Har du lyst til at være en del af et godt team omkring kirken? 

Har du lyst til at være tovholder på kirkens mange arrangementer? 

Har du lyst til at blive en del af et aktivt sogn, der har ambition om at række ud til flere? 

Har du lyst til at komme til at spille en vigtig rolle i at skabe gode aktiviteter i samarbejde med præster, andre ansatte og frivillige ildsjæle? 

Har du lyst til at indgå i en spændende arbejdsplads, hvor der er plads til at udvikle nye aktiviteter?

Har du lyst til at være en del af en velfungerende, aktiv arbejdsplads med engagerede kolleger?

Har du lyst til at få mulighed for selv at præge og planlægge vores arrangementer i et miljø, hvor der er åbenhed for nye tiltag og ideer?

… så har vi brug for dig!

 

Arbejdsopgaverne omfatter: 

 

·       Deltager ved minikonfirmandundervisningen, teaterundervisningen, familiegudstjenester og andre relevante arrangementer

·       Ræk ud og være bindeled til børneinstitutioner, skoler og øvrig menighed i vores sogn 

·       Engagere og motivere de frivillige samt være tovholder og organisator for disse 

·       Tovholder på en del af kirkens mange arrangementer

·       Andre ad hoc-opgaver, som aftales nærmere 

 

Dine kompetencer: 

 

·       Du er udadvendt og har lyst til at arbejde med mennesker i alle aldre 

·       Du er god til samarbejde, men kan også arbejde selvstændigt og systematisk 

·       Du har overblik og kan holde mange bolde i luften 

·       Du har kendskab til Folkekirken og en god kristendomsforståelse 

·       Du er imødekommende og rummelig og god til at skabe kontakt mellem mennesker 

·       Du er kreativ og iderig 

·       Du er uddannet Kirke- og kulturmedarbejder 

·       Du kan tage initiativ, samarbejde og gennemføre til tider selvstændige projekter indenfor kirkens arbejde

·       Vi forventer, at du går i dybden med at søge information omkring målrettet tiltag, der er foreneligt med menigheden i vores sogn

Du ansættes ved Bispebjerg Sogns Menighedsråd og får arbejdsplads i Grundtvigs Kirke. Du kommer til at indgå i et team med 5 præster, en kordegn, to organister og tre kirketjenere.

Nogle af opgaverne skal løses aften og i weekender - bl.a. deltagelse i familiegudstjenester.


Lønforhold

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for sognemedhjælpere.

Der er uddannelseskrav til stillingen. Se § 14 og 15 i Cirkulære nr. 10001 af 12/11 2019.

Det er en betingelse, at den obligatoriske grunduddannelse for sognemedhjælpere / kirke- og kulturmedarbejdere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start, medmindre du i kraft af din hidtidige uddannelse opfylder uddannelseskravet.

Medarbejdere, der ikke opfylder uddannelseskrav og ikke har gennemført den obligatoriske grunduddannelse aflønnes i løngruppe 1. Årslønnen aftales indenfor intervallet 321.915 kr. – 426.538 kr.(nutidskroner/fuldtidsstilling). Fikspunktet er 338.011 kr. (nutidskroner/fuldtidsstilling). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør 35.368,33 kr. (nutidskroner/fuldtidsstilling).

Medarbejdere, der opfylder uddannelseskrav eller har gennemført den obligatoriske grunduddannelse aflønnes i løngruppe 2. Årslønnen aftales indenfor intervallet 338.011 kr. – 482.873 kr. (nutidskroner/fuldtidsstilling). Fikspunktet er 354.106 kr.(nutidskroner/fuldtidsstilling). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør 35.368,33 kr. (nutidskroner/fuldtidsstilling).

OK tillæg på 982 kr. (nutidskroner/fuldtidsstilling) pr. år.

Aftale om indplacering af kirkefunktionæren i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og den forhandlingsberettigede organisation, som er Kirkekultur.nu

Ansættelsen sker med tre måneders prøvetid. Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer og børneattest i forbindelse med ansættelsen.

Du kan få yderligere oplysninger om stillingen ved henvendelse til Daglig leder Gitte Blom Christensen på mail: gbc@km.dk

Ansøgningen med relevante bilag sendes i én samlet pdf-fil til Bispebjerg Sogns Menighedsråd på mail: 7064fortrolig@sogn.dk.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest 1. juni 24.

Ansættelsessamtaler finder sted torsdag primo juni.
Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.