Værdier

Værdier og profil for Grundtvigs Kirke

Vedtaget på menighedsrådsmøde den 20. august 2013.

Præmis

Grundlaget for al aktivitet i Grundtvigs Kirke er forkyndelsen af Kristus som hele verdens frelser og troen på Den treenige Gud, sådan som folkekirken lovgivningsmæssigt er bestemt til som en evangelisk-luthersk kirke.

Med sin historiske baggrund som Grundtvigs Minde-Kirke og sin særlige arkitektur er Grundtvigs Kirke forpligtet på en nutidig formulering af Grundtvigs tanker.

Profil

• Grundtvigs Kirke er rodfæstet i folkekirkens tradition og samtidig en kirke i udvikling. Kirken har fokus på gennem liturgisk arbejde og refleksion, at reformulere det kristne budskab i tidssvarende gudstjenesteformer og fællesskaber.

• Grundtvigs Kirke er en bykirke, hvor alle - menighedsråd, præster, ansatte og brugere – indgår i et kreativt samspil om, at skabe gode rammer for et levende, åndeligt og socialt menighedsliv.

• Grundtvigs Kirke er forpligtet af sin historie og sin unikke arkitektur. Alle aktiviteter i kirken foregår i respekt for kirkerummets særlige karakter såvel ved gudstjenester og kirkelige handlinger, som ved koncerter, kulturelle arrangementer og besøg af andagtssøgende, arkitekturinteresserede, studerende og turister.

• Grundtvigs Kirke er en kulturåben kirke, hvor det kristne budskab sættes i dialog med kunst og kultur, videnskab og samfund jfr. Grundtvigs tanker om vekselvirkning mellem det folkelige og det kristelige.

• Grundvigs Kirke er en moderne folkekirkelig arbejdsplads, hvor alle medarbejdere har et selvstændigt ansvar for i et dynamisk samarbejde, at virke for kirkens formål og egenart, samt for at skabe gode arbejdsvilkår og et godt arbejdsmiljø.

• Grundtvigs Kirke søger gennem folkelig oplysning at formidle det kristne budskab i en grundtvigsk optik gennem undervisning, foredrag, debat og refleksion, herunder oplyse om kirkens historie og arkitektur.

• Grundtvigs Kirke har løbende fokus på at anvende de økonomiske og personalemæssige ressourcer bedst muligt i forhold de aktuelle udfordringer inden for kirkelivets klassiske fire områder: forkyndelse, undervisning, mission og diakoni.